About Ubiquitous Computing

Following are some of the multiple choice questions on the Ubiquitous Computing with answers that will help the students in developing their knowledge.

Ubiquitous Computing MCQ

1. Which tag is powered by a battery to transmit data?

 • An active tag
 • A passive tag

2. Digital signatures combined with digital certificates provide_____________by giving the recipient(s) a way to tie the message to an individual or entity who signed the message.

 • Authenticity
 • Integrity
 • Encryption
 • Availability

3. Terminate and remove registrations are included in______________phase of service provision life cycle.

 • Service creatio
 • Service operatio
 • Service maintenanc
 • Service dissolution

4. Quina de les següents afirmacions referents als dispositius usats en la computació mòbil és falsa?

 • L'energia és un recurs limitat, i per tant, els algorismes han de tenir en compte l'ús d'energia que fan per intentar optimitzar-lo
 • La probabilitat de fallada del dispositiu és més alta degut al possible exhauriment de l'energia
 • La connectivitat wireless pot incrementar la variabilitat de l'ample de banda i la latència degut a l'augment d'errors pels paquets perduts
 • La connectivitat wireless garanteix que els dispositius sempre estiguin disponibles ja que sempre tenen connexió

5. Quina és la funcionalitat de les wireless sensor networks que implementa un model centrat en les dades per la recollida d'informació basat en un paradigma de publicació/subscripció i en tècniques de reinforcement learning?

 • Disruption-tolerant networking
 • Directed diffusion
 • In-network processing
 • Multihop communication

6. Quina de les següents afirmacions referents a la tècnica de cyber foraging és falsa?

 • Permet que un dispositiu faci servir un servidor del smart space per executar-hi una part de la seva aplicació
 • L'aplicació ha de ser descomposable de manera que una part pugui ser executada en el servidor, i per tant, l'aplicació només pot funcionar si hi ha un servidor present en el smart space
 • El temps necessari per fer la comunicació amb el servidor podria neutralizar l'estalvi de temps obtingut amb la descàrrega del càlcul en el servidor
 • L'energia consumida per fer la comunicació amb el servidor podria neutralitzar l'estalvi d'energia obtingut amb la descàrrega del càlcul en el servidor

7. Quina de les següents afirmacions referents a les wireless sensor networks és falsa?

 • Són xarxes descentralitzades sense cap control global
 • Estan formades per una gran quantitat de dispositius petits, amb capacitat sensorial, de computació i de comunicació
 • Cada node té comunicació directa amb tots els altres
 • Usen tècniques diverses amb l'objectiu de conservar l'energia i operar contínuament a pesar de la volatilitat

8. Quina de les següents afirmacions referents als network discovery services és falsa?

 • Una opció per la implementació sense servidor és que els clients enviïn les seves cerques com a missatges multicasts, que seran contestades pels serveis que les satisfacin (model pull)
 • Una opció per la implementació sense servidor és que els serveis s'anunciïn periódicament enviant les seves descripcions com a missatges multicasts (model push)
 • El model pull soporta sense problema que els serveis desapareguin, ja que aquests no contestaran a les cerques dels clients
 • El model push permet als clients trobar tant bon punt arriben al smart space els serveis que necessiten

9. Per a què serveix un discovery service?

 • Perquè un dispositiu pugui localitzar la seva posició en un smart space
 • Perquè un dispositiu pugui mesurar paràmetres físics en un smart space
 • Perquè un dispositiu pugui obtenir una adreça a la xarxa local d'un smart space
 • Perquè un dispositiu pugui associar-se amb altres dispositius en un smart space

10. Quina de les següents formes de volatilitat exhibeixen els sistemes de computació mòbil i ubiqua?

 • Fallades en els dispositius i en els canals de comunicació
 • Canvis en les característiques de la comunicació (p.ex. en l'ample de banda)
 • Volatilitat en la creació i destrucció d'associacions entre components
 • Totes les anteriors

11. Un telefon mòbil que és capaç de posar-se automàticament en mode vibració quan detecta que l'usuari es troba en un cinema, seria un exemple de ...

 • Context-aware computing
 • Ubiquitous computing
 • Mobile computing
 • Wearable computing

12. De quin paradigma de computació són exponents els smart phones?

 • Ubiquitous computing
 • Pervasive computing
 • Mobile computing
 • Wearable computing

13. Which of the following is NOT IoT device?

14. Which of the following is an example of a recommendation engine?

 • An Excel spreadsheet listing all employees and their annual salaries in a random order
 • Amazon providing you a list of products similar to others you've viewed
 • Raw data from marketing questionnaires
 • A printout of all sales taken from the register at the end of the day

15. You cannot be computer literate unless you have knowledge of higher-level computer skills, such as computer programming.

 • True
 • False

16. The replacing of your reality with a different, digitally constructed, reality is known as virtual reality.

 • True
 • False

17. Scanning a product's ________ code with a smartphone can take you to online information and video content.

 • QR
 • quick response

18. The fact that users can now become "creators" of the web is nicknamed ________.

 • web 2.0
 • Web 2.0

19. What's the different between hard-and-fast Algorithm and heuristics

 • guiding us toward judgments that experience tells us are likely to be true
 • hard-and-fast Algorithm is more efficient than heuristics
 • they are the same.
 • 1 and 2

20. Which can be used to store information about a product?

 • Memory
 • A transponder mechanism
 • Robert
 • Computer

21. Which one is belonged to internet things?

 • communication
 • fighting
 • swimming
 • All of them

22. What is pattern recognition systems?

 • Robotics
 • Neural Network
 • Natural Language
 • Expert Systems

23. Context Awareness is nothing but                        

 • Physical Awarenes s
 • Virtual Awareness
 • Both (A) and (B)
 • Person Awareness

24. State the proper opinion : A key design issues for conyext aware system is to balance the degree of user management and awareness of proper environment.

 • Partially True
 • TRUE
 • FALSE
 • Might be True

25. Root of network tree is formed by _.

 • ZigBee Co- ordinator
 • ZigBee Router
 • ZigBee End Device
 • All of the above

26. WiMAX comes under which standard ?

 • IEEE 802.1
 • IEEE 802.16
 • Both (A) and (B)
 • None of the above

27. First types of pervasive communication networks were                      

 • Video Network
 • Vitual Network
 • Audio Network
 • Virtual Network

28. PSDN stands for                     

 • Packet Secure Data Network
 • Packet Switch Data Network
 • Packet Security Data Network
 • All of the above

29. IPV6 supports                              bit address

 • 32
 • 64
 • 128
 • 256

30. IPV4 supports                              bit address

 • 32
 • 64
 • 128
 • 256

31. Network address divided into and                     

 • Sub network addree and host computer address
 • client address and server address
 • mac address and ip address
 • None of the above

32. RFID applications undermine two classes of indivitual pricacy                   and .

 • Data Privacy, Location Privacy
 • Data Privacy, Migration Privacy
 • Location Privacy,Migr ation Privacy
 • Data Privacy, User Privacy

33. Difficulties in RFID tags are                     

 • Automatio n
 • Identificati on
 • Integration
 • All of the above

34. Soloves taxonomy of Privacy consists of                   

 • Data collection
 • Data process
 • Data Disseminati on
 • All of the above

35. The user activities are derived byhaving specification of goal and plans to complete goal in                   action.

 • Planned
 • Situated
 • Concept
 • All

36. Human Computer Design is phase development life cycle.

 • Two
 • Three
 • Four
 • Five

37. In interface electronic circuitary conection is done to the human nervous system.

 • Human Computer Inteface
 • Brain Computer Interface
 • Auditory Inteface
 • All of the above

38. EyeTap Display works on                sensors.

 • Single
 • Joined
 • Multiple
 • Unlimited

39. Virtual Retinal Display (VRD) is also called as a                   

 • Retinal Secure Display
 • Retinal Scan Display
 • Retinal Scan Display
 • Retinal Safe Display

40. Head Up Display consists of                             

 • Movable HUD
 • Fixed HUD
 • Head Mounted HUD
 • Both B & C

41. Which device comes under MTOS ?

 • WearCam p
 • Smart Dust and Tiny OS
 • WearCam
 • Both A & C

42. Virtual Reality submerges                     

 • physical user in a virtual 3D world
 • Virtual 3D world into physical user
 • Physical user into logical world
 • Logical world into physical user

43. Technology which is external to body and is directly attached to it is called as                    

 • Accompan ied Technolog y
 • Wearable Technology
 • Non- Wearable Technology
 • Virtual Technolog y

44. Which of following NOT example of Natural Language Inteface(NLI)

 • SHRDLU
 • IBMLanguage Access
 • Ubiquity Add-on for Mozilla Firebox
 • All of the above are part of NLI

45. Auditory interface is used when                        

 • user want to give visual input
 • user want to give written inout
 • user want to give oral input
 • All of the above

46. OLED have a                  response time than an LED.

 • much lower
 • much faster
 • more
 • less

47. OLED stands for                    

 • Original Light Emitting Diode
 • Organic Light Emitting Diode
 • Both (A) and (B)
 • None of the above

48. In which of the following metaphor physical system is directly totally matches with virtual system

 • Noun
 • Verb
 • Pronoun
 • Full

49.                 is metaphor having relation to motion of object.

 • Noun
 • Verb
 • Pronoun
 • Full

50.                 is metaphor having relation to the shape of object.

 • Noun
 • Verb
 • Pronoun
 • Full

Enjoyed the Quiz. Share this with friends

Comments

Add Your Review

Your email address will not be published.

Subscribe to Newsletter!

Subscribe to get latest updates and information.